Referat fra AKI Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING 2021 OG ÅBNINGSRECEPTION I AULBY AKTIVITETSHUS

 1. september 2021, Aulby Aktivitetshus, Vejlbyvej 9

Program:

09:30 Kaffe og rundstykker – 22 fremmødte

10:00 AKI generalforsamling

Ca. 10:45 Introduktion til Aulby Aktivitetshus

Planer, aktiviteter, muligheder, rundvisning, samt valg af husråd.


Dagsorden generalforsamling:
1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Marc Melgaard
Stemmetællere: Jerry Eldrigde og Annelise Gottrup

 1. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse

Godkendt


 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Godkendt


 1. Kommende års planer og budget til orientering

Godkendt


 1. Vedtægtsændringer - eksisterende og nye findes på aki01.dk

Godkendt uden medlemskab af badminton Danmark


 1. Indkomne forslag

 2. Valg af
  3 bestyrelsesmedlemmer (heraf 1 fra aktivitetshuset) for 2 år

Regitze Tilma, Pernille Hartmann og Else Hartmann

 • Merethe (ellers valg for to år) vil gerne udtræde af bestyrelsen, hendes plads erstattes af en fast bestyrelsesplads til aktivitetshuset.


1 suppleant for 1 år

Connie Madsen

 

1 revisor for 1 år

Marianne Juhl Nielsen


1 revisor-suppleant for 1 år

Jan Nielsen


 1. Eventuelt

Naturens dag – kan AKI stille med en aktivitet til Naturens dag? Vi understøtter gerne initiativer både med kommunikation og økonomi, men bestyrelsen arrangerer ikke selv. Har et samarbejde med Lokaludvalget, hvor der er mange forskellige grupper.

Tak til Heldagsskolen og Sune Gren, der var til stede i dag for godt samarbejde.

 

Åbent hus i aktivitetshuset

Info fra Heldagsskolen

 • Præsentation af aktiviteter der er i gang eller gerne vil starte op
 • Hele Danmarks Familieklub – vil gerne starte en gruppe op her. Fx en hverdag hver anden uge – ønsker deltagere og frivillige ledere – kontakt Jeanette Sørensen - 20205972
 • Mormorgruppen/patchwork mødes hver anden tirsdag i lige 14-16.30 – Anni Knudsen
 • glasmaling -
 • Musik og sang. Mødes for at øve og tager ud til ældrecentre mm. Viser, danske sange, Folkemusik. Arrangerer syng dansk dage, syng med aftner. Der er plads til flere. Mødes onsdage 14-16.30 – Birgitte
 • Sløjdværksted – mangler ting til værkstedet – annoncering gennem AKI
 • Mødedag for enlige herrer – fx madlavning, vask og strygning
 • Ideer: cykelværksted, reparation
 • Udbrede kendskabet til Flextur/plustur
 • Strib-Røjlehalvøen. Indsamling af viden og formidling af historierne. Udgiver Baunen. Afholder foredrag. www.striib.dk historier fra området. Vil gøre lokalhistorien interessant for alle, særligt de unge. Har arkiv i Strib og i kælderen på Heldagsskolen, her kan man hver mandag 14-16 komme med ting til arkivet mm.– Johannes Gregersen
 • Pileflet – mødes hver 14. dag – kontakt Heidi Jähne
 • Keramik
 • Efterspurgte aktiviter: blomsterbinding, hjælp til pc og mobiltelefon,
 • Kommunikation: aki01.dk, facebook: røjlehalvøen.dk,

Valg til husråd i Aktivitetshuset

Husrådet står for den daglige drift, styrende ifht hvad der skal udvikles på i huset, styrer tider, hvor der er aktiviteter. Et talerør, et samarbejdsudvalg, der afspejler aktiviteterne i huset. Er af fleksibel størrelse. Laver et sæt husregler ifht fordelingen af lokaler, håndtering af AKI medlemskab,
En repræsentant skal sidde i AKIs bestyrelse.

Valgt:

Ole Gottrup – repræsentant til AKIs bestyrelsen

Anni Knudsen

Birgitte

Jerry Eldrigde

Amir

 

Tilkald: Gunnar Glüssing og Skjold

 

Information:

Der kommer løbende penge ind fra fonde.

Huset renoveres løbende i vinterhalvåret.

 

Formandens årsberetning for 2020

Årsberetning – for 2020 og en del af 2021

2020 blev jo et helt usædvanligt år for os alle. Usædvanligt er det også, at vi holder generalforsamling i september og ikke i februar eller marts, som vi plejer. Derfor bliver beretningen her om AKI gennem 2020 og en del af 21.

Vi nåede lige at holde sidste års generalforsamling med 100 deltagere på Korsbjerg, inden Danmark lukkede ned. Coronaen lammede landet og betød stop for alle aktiviteter –ingen længe ventet gymnastikopvisning, ingen kortspil, ingen pileflet, ingen fodbold eller sommerfest.

Vi nåede at starte gymnastik og nogle af aktiviteterne op igen i efteråret, men med store restriktioner for fremmøde, registreringer og rengøring – inden det hele blev lukket ned igen. Det var en hård tid at være både bestyrelse og trænere i med meget nyt at forholde sig til, formidle ud og en masse skuffelser, da det hele blev stoppet igen.

Hvis vi husker tilbage til 2019, der også var præget af udfordringer med vandskade på Aulby skole og forflytning til Brændeskov hallen. Så har det været nogle udfordrende år, hvor bestyrelse og trænere har trukket et stort læs.

Af mange grunde har vi derfor ikke et hold store gymnaster i år. Til gengæld har en gruppe med helt små børn ønsket at starte et gymnastikhold. De starter i morgen og vi er lidt spændte på at se, hvor mange der kommer.

Et af de store lyspunkter har dog været den gruppe aktive borgere, der har arbejdet for etableringen af aktivitetshuset her. Der er leveret en fantastisk arbejdsindsats med gåpåmod og samarbejde.

Jeg husker selv det famøse ”rottemøde”, hvor fritidschefen, børne- unge direktøren, politikere og foreninger var til møde i SFO’en på skolen for at høre om planer og ideer med denne tidligere inspektørbolig. På det tidspunkt brugte FDF det til møder og aktiviteter, men stedet var slidt og forvaltningen havde sat den på listen over huse, de ville rive ned. Pludselig dukker der en rotte op på gulvet og det får sat gang i tingene – huset (og skolen) bliver lukket, kloaker saneret. Jeg er ret sikker på, at hvis gruppen ikke havde haft planer og havde vi ikke havde haft det møde den dag, så havde huset ikke stået her nu.

Aktivitetsgruppen vil selv fortælle om deres planer og vi har en del af aktiviteterne til stede i dag.

AKI har støttet opstarten og bestyrelsen har valgt at ændre en del på den måde, vi tidligere har indrettet kontingenter og aktiviteter på, så aktivitetshuset får en stor rolle i AKIs fremtidige struktur.

Mange af vores hold, som hid til har holdt til på skolen, vil fremover holde til i aktivitetshuset. Naturligvis fortsætter gymnastik, zumba, Bittens MBL, badminton, volleyball og specialhold i hallen og Gastronomerne i køkkenet.

Vi er nu endnu mere en paraplyforening, hvor vi tager det administrative og det praktiske foreningsarbejde for at andre kan gøre dét, de interesserer sig for.

Vi tror på, at vi med AKI og aktivitetshuset her kan fortsætte med at gøre gl. Aulby skole til et centralt sted for vores lokalområde, hvor vi mødes og skaber liv og et aktivt lokalområde, som er et af vores hovedformål. Men vi må nok også sige, at som forening er vi udfordret på kræfter, der ønsker at blive ved med at trække læsset – nye kræfter er velkomne.

Men her til slut vil jeg sige en stor tak til jer, der gør det muligt at bevare aktiviteterne i vores lokalområde – uden jeres indsats var her meget mindre attraktivt sted at bo.

Tak.

 //Regitze

 

Reviderede vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen:

Vedtægter for AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening

§1

Foreningens navn er Aulby Kultur- og Idrætsforening og med hjemsted i Middelfart Kommune.

Foreningen er åben for alle fritids-, kultur- og idrætsaktiviteter, der kan samles medlemmer til.

§2

Stk. 1

Foreningens formål er at sikre medlemmerne mulighed for deltagelse i fritids-, kultur- og idrætsaktiviteter. Endvidere er det foreningens formål at engagere flest muligt og dermed udbrede interessen for at deltage i lokalområdets aktiviteter.

Stk. 2

Foreningen er medlem af i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (D.G.I.).

§3

Som medlem optages enhver, som vil være med til at arbejde for foreningen formål:

Som aktiv optages enhver, der vil deltage i en eller flere af foreningens aktiviteter.

Som støttemedlemmer optages enhver, som ønsker at bakke op om foreningen uden at deltage jævnligt i dens aktiviteter.

§4

Lever et medlem ikke op til foreningens vedtægter, forretningsorden eller øvrige regler f.eks. ved at handle mod disse, ved at bringe foreningen i miskredit eller ved gentagen kontingentrestance, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet. Et medlem kan få sin eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling.

§5

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 5 personer, som vælges på den årlige generalforsamling.

§6

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og være hos formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Kommende års planer og budget til orientering
 • Forslag
 • Valg af
  • 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år (alle for 2 år)
  • 1 suppleant (for 1 år)
  • 1 revisor (for 1 år)
  • 1 revisorsuppleant (for 1 år)
 • Eventuelt

For afstemningen og valg gælder:

Stemmeberettiget er alle medlemmer, valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer som er fyldt 16 år.

Alle fremmødte medlemmer kan stemme med 1 stemme hver.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre en af de fremmødte medlemmer ønsker skriftlig afstemning.

Almindeligt flertal afgør afstemningen. Ved stemmelighed ved personvalg, trækkes der lod.

Ved personvalg må man stemme på lige så mange navne, som det antal, der skal vælges.

Genvalg kan finde sted.

§7

Senest 3 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og arbejdsfordeling.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsen fører protokol/referat over beslutninger ifm. foreningens fællesmøder og bestyrelsens møder.

Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg samt overdrage enkeltmedlemmer særlige opgaver og kompetencer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed ved en afstemning i bestyrelsen skal sagen behandles igen.

§8

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingenter for såvel medlemskab og aktiviteter i foreningens regi.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Til investeringer og økonomiske aftaler, som overstiger foreningens likviditet kræves behandling og godkendelse af en generalforsamling.

Foreningen hæfter kun med foreningens formue for sine forpligtelser.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover at betale kontingent.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9

Ændring af vedtægterne eller ophævelse af foreningen kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændring eller ophævelse.

Opnås dette flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling tidligst 3 uger efter med mindst 14 dages varsel.

Genfremstillede forslag behøver her kun almindeligt flertal for at blive vedtaget.

§10

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder eventuelle aktiver lokalområdets øvrige foreninger efter beslutning af generalforsamlingen, der træffer beslutning om ophævelse.

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den: 12. september 2021